Alexis

Alexis
Alexis
Location 219 Ta Quang Buu district 8, Ho Chi Minh city
I am a last-year student at RMIT University Vietnam majoring in Economics and Finance. I can describe myself as a quick-learner, multitasker and detail-oriented person. Joining in Freelensia as an interpreter, I want to connect to more of the world and for firms or any individuals who need my assistant, I can be their third-party to share their ideas to the world, especially in Vietnamese and English. I am excellent in all of the 4 elements: listening, speaking, reading and writing. Hope to cooperate with those who need my help of translating from Vietnamese-English and English-Vietnamese. Tôi hiện đang là học sinh viên năm cuối ở trường Đại học Quốc Tế RMIT, chuyên ngành Kinh Tế- Tài Chính. Để miêu tả vài từ về bản thân, tôi là một người học hỏi rất nhanh, nắm bắt tốt cũng như có thể làm đươc nhiều việc cùng một lúc và quan trọng hơn là tôi rất chú ý đến tiểu tiết để hoàn thành công việc một cách chỉnh chu và chích xác nhất. Được tham gia Freelensia như là một phiên dịch viên, tôi muốn bản thân được học hỏi tiếp xúc nhiều hơn với thế giới. Và cho những ai cần sự hỗ trợ, tôi có thể làm cầu nối ngôn ngữ để họ có thể chia sẻ ý kiến cũng như suy nghĩ cho thế giới, đặc biệt là tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi xuất sắc ở cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc và viết. Tôi mong muốn có thể hợp tác với mọi người trong việc phiên dịch từ Việt sang Anh và ngược lại.

No open listings

No followed people

No reviews