EN(advance)-VI(native)-FR(intermadiate) 28$/day HCMcity

Event fee (USD): 28
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
Police
Court
Medical
M&A negotiation
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: French Linguistic and Litterature at University of Social sciences and Humanities of Ho Chi Minh city
Work experience: Interpreter, Teacher, Tour guide, Booth attendance, Presenter at the place
List of past interpretation jobs: Phiên dịch viên tại hội nghị du học Anh, Mỹ, Canada do IDP Education tổ chức (Việt - Anh, Anh - Việt) Hướng dẫn viên du lịch cho Backofthebike tours và Student driver tour (tiếng Anh, tiếng Pháp) Thuyết trình tại địa điểm Viện bảo tàng Phú yên (tiếng Anh) Giáo viên dạy thay kim phiên dịch viên tại trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (tất cả các bộ môn và các lớp) (Anh - Việt) Trực gian hàng tại Coracle festival (tiếng Anh)
Specialized industries: Giáo dục, Du học, Ẩm thực, Lịch Sử, Du lịch, Xã hội, Nghệ thuật
Interpreter age: 20
Interpreter gender: Female
Interpreter nationality: Vietnamese
TOEIC score of interpreter: 700
Years of interpretation experience: 1
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 0.0
Hobby: hát, chơi đàn Ukulele, trồng cây, nghiên cứu, xem phim Mỹ

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.