Phiên dịch cabin nguyên ngày Anh Nhật (1 người dịch hết)

About this user

Interpreter
34
Male
English, Vietnamese, Japanese, French
Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
8 years of experience in major international corporations
Bachelors of Economics, MBA

■May 2017, Consecutive seminar, JP-VN, Japanese company, Seminar on waste incineration at ECOTECH exhibition

■Mar 2017, Real-time seminar, JP-VN, Can Tho City People's Committee, Seminar on clean energy

■Mar 2017, Consecutive seminar, JP-VN, Consortium of Japanese Companies, Seminar on waste incineration ■Mar 2017, Consecutive seminar, JP-VN, Osaka City Environment Department, Consortium of Japanese Companies, Seminar on waste separation at source

■Feb 2017, Real-time seminar, JP-VN, Major insurance company, Award ceremony and dinner party

■Jan 2017, Consecutive seminar, JP-VN, Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH), Seminar regarding labor procedures

■Jan 2017, Real-time seminar, MC, JP-VN, Major insurance company, Beginning of year all-company meeting and dinner party

■Dec 2016, Real-time seminar, JP-VN, Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH), Round table discussion with People's Committee of HCMC

■Nov 2016, Real-time seminar, EN-VN, Young business people's association of HCMC (YBA), Start-up seminar "Fail2Win"

■Nov 2016, Consecutive seminar, MC, JP-VN, Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fishing (MAFF), Japan Food Seminar

■Nov 2016, Real-time seminar, JP-VN, Japan Cosmetics Association, Japan Cosmetics Seminar

■Nov 2016, Real-time seminar, JP-VN, Esuhai Co., Ltd., Vietnam - Japan Education Seminar

■Sep 2016, Real-time seminar, EN-VN, Young business people's association of HCMC (YBA), CEO Forum 2016 with more than 1,000 CEOs participating

Business, economics, politics, environment, healthcare, IT
N1/1kyu
8.0
11.5

About this listing

1400
Vietnamese
English, Japanese
Real-time (1 person covers all)
On-site interpretation, Remote interpretation

Kính gửi Quý Công ty ,


Tôi là Danny trên nền tảng Freleensia. Tôi đã là phiên dịch viên được hơn 8 năm, trong đó dịch cabin được 4 năm. Tôi đã sống ở các nước nói tiếng Anh tổng cộng là 11 năm, ở Nhật là 3 năm.


Đây là bài đăng cho loại hình dịch cabin Anh - Nhật, mức giá 1 ngày. (8g-17g hoặc 9g-18g với 1 tiếng nghỉ trưa). Một mình tôi hoặc tôi cùng một phụ tá ghi chép sẽ đảm nhận toàn bộ việc dịch Anh - Nhật cho sự kiện.


Nếu Quý Công ty cần xem video của tôi, xin vui lòng nhắn tin liên hệ.


Nếu Quý Công ty cần tìm các loại hình hoặc ngôn ngữ phiên dịch khác, xin vui lòng tham khảo trang cá nhân của tôi tại https://www.freelensia.com/danorma

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.