Phiên dịch cabin nguyên ngày Anh Nhật (1 người dịch hết)

About this user

Interpreter
34
Male
English, Vietnamese, Japanese, French
Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
8 years of experience in major international corporations
Bachelors of Economics, MBA

2021/05, EN-FR HCMC, Real-time, French organization, Seminar on dual education

2020/11, EN-VI HCMC, Real-time, Sunwah Group, 50 year Anniversary Ceremony

2020/10, JA-VI Hanoi, Real-time, Manufacturing company, Seminar on automation

2020/07, JA-EN HCMC, Real-time, Top IT company, Company-wide meeting

2020/06, EN-VI HCMC, Real-time, Vietnamese university, Seminar on investment and education

2019/11, JA-VI HCMC, Courtesy visit, HCMC Department of Foreign Affairs, Courtesy visit of Japanese Ambassador

2019/11, FR-VI HCMC, Real-time, Nodypex, Seminar on free trade

2019/11, EN-VI HCMC, Real-time, Japanese toilet manufacturer, Seminar on architect Tezuka Takaharu

2019/11, JA-VI HCMC, Real-time, Vietnam top software company, Annual sales meeting

2019/10, EN-VI HCMC, Real-time, European pharmaceutical company, Seminar on Cirrhosis

2019/09, EN-VI HCMC, Real-time, Vietnam Architect Association, Vietnam Young Architect Forum 2019

2019/09, JA-EN HCMC, Real-time, WikiFX, Seminar on forex

2019/09, JA-VI Binh Duong, Consecutive, Japanese company, Briefing session of new purchasing platform

2019/09, JA-EN Hanoi, Real-time, Top international university, Opening ceremony for new school year

2019/08, JA-VI HCMC, Real-time, JICA Vietnam, Infrastructure development seminar

2019/08, JA-EN Hanoi, Real-time, Major Japanese retailer, Workshop for university students

2019/07, JA-VI Binh Duong, Real-time, One of the world's largest software companies, Briefing session of new purchasing platform

Business, economics, politics, environment, healthcare, IT
N1/1kyu
8.0
11.5

About this listing

1400
Vietnamese
English, Japanese
Real-time (1 person covers all)
On-site interpretation, Remote interpretation

Kính gửi Quý Công ty ,


Tôi là Danny trên nền tảng Freleensia. Tôi đã là phiên dịch viên được hơn 8 năm, trong đó dịch cabin được 4 năm. Tôi đã sống ở các nước nói tiếng Anh tổng cộng là 11 năm, ở Nhật là 3 năm.


Đây là bài đăng cho loại hình dịch cabin Anh - Nhật, mức giá 1 ngày. (8g-17g hoặc 9g-18g với 1 tiếng nghỉ trưa). Một mình tôi hoặc tôi cùng một phụ tá ghi chép sẽ đảm nhận toàn bộ việc dịch Anh - Nhật cho sự kiện.


Nếu Quý Công ty cần xem video của tôi, xin vui lòng nhắn tin liên hệ.


Nếu Quý Công ty cần tìm các loại hình hoặc ngôn ngữ phiên dịch khác, xin vui lòng tham khảo trang cá nhân của tôi tại https://www.freelensia.com/danorma

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.