Huong

Huong
Huong
4 Phung Khoang, Tu Liem, Hanoi, Vietnam

Hello, my name is Huong. I have graduated English Department and Korean Department , Hanoi University, Vietnam. I would like to take advantages of interpreting knowledge, tips and experience I have learned to improve my foreign languages and to connect enterprises. Therefore, I'm always willing to seize interpreting opportunities.

안녕하십니까? 저는 베트남 하노이 대학교 한국어학과 및 영어학과 졸업생 마이 흐엉이라고 합니다. 통역과 관련한 학교에서 유익한 지식과 경과한 경험을 황용하며 기업들을 연결하고 외국어 능력을 향상시키고 싶습니다. 그로므로 통역 기회를 항상 잡습니다.

Xin chào, tôi tên là Hương. Tôi đã tốt nghiệp khoa Tiếng Anh và khoa Tiếng Hàn của trường Đại học Hà Nội, Việt Nam. Tôi muốn vận dụng những kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến phiên dịch để tăng khả năng ngoại ngữ của mình cũng như kết nối các doanh nghiệp với nhau. Vì thế tôi luôn nắm bắt những cơ hội phiên dịch quý giá.

No open listings

No followed people

No reviews