EN(advance)-VI(native)-FR(intermadiate) 28$/day HCMcity

ค่าธรรมเนียมการจัดกิจกรรม (USD): 28
รายชื่อภาษา: ภาษาเวียดนาม
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ตำรวจ
ศาล
ทางการแพทย์
ต่อรอง M&A
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: French Linguistic and Litterature at University of Social sciences and Humanities of Ho Chi Minh city
ประสบการณ์การทำงาน: Interpreter, Teacher, Tour guide, Booth attendance, Presenter at the place
รายชื่อของงานแปลในอดีตที่ผ่านมา: Phiên dịch viên tại hội nghị du học Anh, Mỹ, Canada do IDP Education tổ chức (Việt - Anh, Anh - Việt) Hướng dẫn viên du lịch cho Backofthebike tours và Student driver tour (tiếng Anh, tiếng Pháp) Thuyết trình tại địa điểm Viện bảo tàng Phú yên (tiếng Anh) Giáo viên dạy thay kim phiên dịch viên tại trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (tất cả các bộ môn và các lớp) (Anh - Việt) Trực gian hàng tại Coracle festival (tiếng Anh)
ความเชี่ยวชาญ: Giáo dục, Du học, Ẩm thực, Lịch Sử, Du lịch, Xã hội, Nghệ thuật
อายุล่าม: 20
เพศล่าม: ผู้หญิง
สัญชาติของล่าม: เวียดนาม
คะแนน TOEIC ของล่าม: 700
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 1
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 0.0
งานอดิเรก: hát, chơi đàn Ukulele, trồng cây, nghiên cứu, xem phim Mỹ

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.