Trang

Trang
Trang
Đường 185, quận 9

Mình tốt nghiệp tiếng hoa loại ưu đang cần kiếm việc phiên dịch thời vụ bao nhiêu ngày cũng được ạ

Interpreter
30
Female
Vietnamese, Chinese
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, Consecutive-interpretation seminar
8 năm học tiếng trung tại trường mạch kiếm hùng
4 năm làm phiên dịch, nghiệp vụ công ty trung quốc, đài loan

Phiên dịch xưởng, văn bản, họp

tiếng trung
2.0
3.0