Jonnie Doan

Jonnie Doan
Jonnie Doan
Location Ho Chi Minh city, Vietnam
I am Thái Huyển, you can call me Jonnie, 23 years old, living in Ho Chi Minh city. I translate and interpret Vietnamese - English / English - Vietnamese. I have lived and studied in the Philippines for 6 years - International high school and university with English as teaching medium, majored in Management Accounting. After coming back to Vietnam, I has been working in companies, joining volunteers activities, and being freelance interpreter. If you need a freelance English-Vietnamese / Vietnamese - English Interpreter, feel free to contact me. Tôi là Thái Huyển, 23 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biên phiên dịch ngôn ngữ Anh - Việt và Việt - Anh. Tôi sống và học tập trong môi trường quốc tế tại Philippines 6 năm; chuyên ngành Management Accounting (Kế toán Quản trị). Hiện tại tôi đã làm biên phiên dịch freelance hơn 1 năm, đặc biệt tại các khoá huấn luyện, và tháp tùng. Rất mong được hợp tác!

1 open listing

No followed people

No reviews