Chau

Chau
Chau
Quận 7, Hồ Chí Minh

Làm CTV dịch thuật hơn 5 năm, từng cộng tác với các công ty chuyên dịch thuật như Cnn, tomato, alztran....

Kinh nghiệm dịch hành chính, chuyên kỹ thuật, kế toán, y tế, ...

Đối ứng tốt, phản xạ nhanh, từ vựng tốt...

Interpreter
37
Femme
Vietnamien, Japonais
Guide touristique, Présence au kiosque, Visite d'exposition, Séminaire d'interprétation consécutive, Escorte, Réunion générale, Police, Médical, Interprétation simultanée (1 personne couvre tous)
Cao đẳng kế toán
TPD Cnn

- CTV công ty dịch thuật

- Nhận dịch tự do mọi ngành nghề

N2/2kyu
10.0
0.0

2 annonces en ligne

Aucune personne suivie

Aucun avis