Hoang

Hoang
Hoang
56/6 Giải Phóng Phường 4 Quận Tân Bình

I'm currently a student at Foreign Trade University. I can deal with language very good, so I'm quite confident when speaking of interpreting. I have my strength in technology and some in finance.

Tôi đang hiện là sinh viên trường đại học Ngoại thương. Tôi có thể xử lý ngôn ngữ rất tốt cho nên tôi khá tự tin trong việc phiên dịch. Tôi có thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ và một vài trong lĩnh vực tài chính

Interpreter
20
Male
English
Tour guide
3rd year student
None

None

Technology
0.0
0.0

1 open listing

No followed people

No reviews