DỊCH CABIN TRUNG VIỆT - FULLDAY

사용자 정보를 자세히 보기

통역사
27
여자
영어, 베트남어, 일본어, 중국어, 한국어
여행 가이드, 전시회 방문, 공장 방문, 수행, 일반 비즈니스 미팅, 고급 비즈니스 미팅, M&A 협상, 법원, MC, 동시 통역(2명 중 1명), 동시 통역(1명 혼자)
4 năm cử nhân ngôn ngữ Trung Quốc tại HCMC Open University và 2 năm học bổng tại 四川大学
4 năm phiên dịch Trung- Anh -Nhật

-Trợ giảng tại Nhật ngữ Đông Du

- Tour Operator tại Lạc Hồng Tourist

-Sales Manager tại Công ty quốc tế Zhouyang

-Làm Freelencer đến nay: dịch cho Alibaba,Lazada, Xiaomi

-TV ENTERTAINMENT CONTENT DEVELOPMENT IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION- ONECOIN

-Artificial Intelligence Chartered Accountants and Digital disruption Conference 2018

-HONGKONG-BEIJING JOINT INVESTMENT AND PARTNERSHIP MISSION TO THAILAND,VIETNAM AND CAMBODIA 2019

e-commerce, medical, travel,business,high tech,
N2/2kyu
750
7.0
4급
6급
고급
4.0
2.0

공고를 자세히 보기

300
베트남어
베트남어, 중국어
고급 비즈니스 미팅, 동시 통역(2명중1명)
현장 통역, 원격 통역

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.