[Sample] Phiên dịch cabin nguyên ngày Anh Nhật (một trong hai ng)

About this listing

900
Vietnamese
English, Japanese
Real-time (1 of 2 persons)
On-site interpretation, Remote interpretation

Kính gửi Quý Công ty ,


Tôi là Danny trên nền tảng Freleensia. Tôi đã là phiên dịch viên được hơn 8 năm, trong đó dịch cabin được 4 năm. Tôi đã sống ở các nước nói tiếng Anh tổng cộng là 11 năm, ở Nhật là 3 năm.


Đây là bài đăng cho loại hình dịch cabin Anh - Nhật, mức giá nguyên ngày. Quý Công ty tự bố trí thêm một PDV cabin chuyên nghiệp dịch chung với mình.


Nếu Quý Công ty cần xem video của mình, xin vui lòng nhắn tin liên hệ.


Nếu Quý Công ty cần tìm các loại hình hoặc ngôn ngữ phiên dịch khác, xin vui lòng tham khảo trang cá nhân của mình tại https://www.freelensia.com/danorma">https://www.freelensia.com/danorma</a></p>

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.