Phiên Dịch Tháp Tùng Cấp Cao (1 ngày) - Long Trần

Fee to pay at event (USD): 150
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: Bachelor of Linguistic
Work experience: Interpreter for NGOs, Cabin Interpreter, Seminar Interpreter, Project Interpreter
List of past interpretation jobs: Toạ Đàm Thị Trường Đồ Uống Thành Phố Hồ Chí Minh
Specialized industries: Nông nghiệp, Doanh Nghiệp, Hải Quan, Công Nghệ Thông Tin, Y Tế.
Interpreter age: 25
Interpreter gender: Male
Interpreter nationality: Vietnamese
Years of interpretation experience: 3
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 0.0
Videos: https://youtu.be/F1TM0SNUNpI

Phiên Dịch Viên Long Trần


- Phiên dịch tháp tùng cao cấp cho các mục đích:

- Dịch whispering song song cho 1 hoặc 1 nhóm đối tượng tại 1 hội thảo cấp cao

- Dịch nối tiếp trên sân khấu với nội dung được báo trước

- Dịch nối tiếp trong các buổi điều tra, phiên xét xử của Toà Án

- Phiên dịch có giọng miền Nam, tốc độ vừa phải, âm sắc dày và ấm.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.