Trực gian hàng Phiên dịch Nhật - Việt

About this user

Interpreter
29
Male
Vietnamese, Japanese
Booth attendance, Factory visit, General business meeting, High-level business meeting, Court, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Đại Học
Quản lý nhân viên, thông dịch cho hiệp hội dệt may Nhật Bản và thông dịch cho các khách hàng khác

- Thông dịch nội bộ ở công ty

- Thông dịch cho hiệp hội dệt may Nhật Bản

- Thông dịch các sự kiện khác

Ngành may, giáo dục, du lịch, đàm phán kinh doanh
N2/2kyu
8.0
3.0

About this listing

120
Vietnamese
Vietnamese , Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit
On-site interpretation, Remote interpretation
N2 Tiếng Nhật, Đại Học Quản Trị Kinh Doanh, Công Nghệ May
Phiên dịch Nhật Việt - Việt Nhật cho Hiệp hội dệt may Nhật Bản

Thông dịch hiện trường

Thông dịch cuộc họp

Thông dịch dẫn khách du lịch

Attend khách Nhật

May mặc, Giáo dục, du lịch
29
Male
Vietnamese
N2/2kyu
8 năm
3.0
Du lịch

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.