[HCM] J English Interpreter_日本語通訳_ ベトナム語

This listing doesn't have a description

About this user

Interpreter
29
Female
English, Vietnamese, Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting, High-level business meeting
Bachelor of Business Management
10

-住友グループ(4名)

-Syasouken Japan Companyおよび175 Hospital_Newttaco Companyグループ

-先進医療システム会社のグループ

-別の場所、メコンのプライベートグループ(7年以上繰り返し)

-Acerのグループメンバー(プライベートツアー用)

-日本ベトナムジョブ

-自会社:JAVIC CO。、LTD

****

- Can tho_ Sumitomo Group (4 persons )

- Syasouken Japan Company and 175 Hospital_Newttaco Company group

- Group of advance care system company

- Group private for the Mekong, another place (repeat for over 7 years )

- Group member of Acer( for private tour)

- Japan Vietnam Job

- My company: JAVIC CO., LTD

Japanese, English
N2/2kyu
650
7.0
1.0

About this listing

80
Vietnamese
English, Vietnamese , Japanese
Booth attendance
On-site interpretation, Remote interpretation
Bachelor of Business Management
7

Diamond Community Company_ At Thailand_ Booth attendance

SECC_Syasouken Japan Company

Can tho_ Sumitomo Group (4 persons )

Syasouken Japan Company and 175 Hospital_Newttaco Company Group

Group of advance care system company

Group private for the Mekong, another place (repeat for over 7 years )

Group member of Acer( for Tour)

Japan Vietnam Job (Meeting)

Javic., Ltd

**************

Booth Attend, General Business Meeting, Business, Engineer
29
Female
Vietnamese
N2/2kyu
650
7
1.0
Music, Badminton

Tôi Tên là Vy, trên nền tảng Freleensia. Tôi đã là phiên dịch viên được khoảng 7 năm, trong đó dịch các buổi triển lãm, Event Tại Nhật Bản, Thái Land, China, tham gia các cuộc hợp liên quan đến y tế, Trường học, ect...


Đây là bài đăng cho loại hình dịch Booth attendance Anh_Nhật_Việt mức giá 1 ngày. (8g-17g hoặc 9g-18g với 1 tiếng nghỉ trưa). Một mình tôi hoặc 1 bạn cùng tôi để ghi chép sẽ đảm nhận toàn bộ việc dịch Anh - Nhật_Việt cho sự kiện.

Nếu Quý Công Ty Cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi

Xin chân thành cảm ơn

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.