Phiên dịch viên Nhật - Việt 1 ngày

About this user

Interpreter
24
Female
English, Vietnamese, Japanese
Tour guide, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Trình độ đại học
kinh nghiệm 2 năm trợ lý, phiên dịch cuộc họp , nhà xưởng

- Phiên dịch cuộc họp

- Phiên dịch nhà xưởng

- Phiên dịch triễn lãm

Dịch phiên dịch cho thiết kế giầy, triển lãm máy móc, vật tư..
N2/2kyu
650
2.0
3.0

About this listing

100
Japanese
English, Vietnamese , Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit
On-site interpretation

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.