Nhật

Nhật
Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh

(Cập nhật thêm...)

Interpreter
22
Male
English
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Biên phiên dịch Kỹ thuật - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Song ngành Marketing - Digital Design Macquarie University
7.0
0.0
2.0

No open listings

No followed people

No reviews