Charles

Charles
Charles
Ho Chi Minh City

Tôi là Giảng viên Đại học ngành Du lịch và cũng Hướng dẫn viên Du lịch từ hơn 20 năm qua, chuyên dùng các thứ tiếng Anh - Đức - Tiếng Việt.

Interpreter
43
Male
English, Vietnamese, Other
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Police, Court, Medical, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Master
Từ 1999 đến hiện tại

Tiếng Anh và tiếng Đức

- Du lịch,

- Hội thảo,

- Thương mại,

- Đàm phán

Kinh tế, văn hoá, lịch sử, đào tạo.
22.0
1.0

1 open listing

No followed people

No reviews