Tùng

Tùng
Tùng
Hà nội

こんにちは、フレンシアではツンと申します。ハノイ市に住んでいます。経験のある英日越語の通訳者です。2年以上の通訳経験があり。対応できる通訳形態は同時通訳、逐次通訳のセミナー、商談、M&A交渉、現場視察などです。専門分野は経済・貿易、政治、ビジネス、業界

Hello, my name is Tung on the interpreter platform. I am currently living in Hanoi. I am an experienced English, Japanese, and Vietnamese interpreter. I have more than 2 years of interpretation experience. I can conduct interpretation in the follow categories: real-time seminars, courtesy visits, business meetings, M&A negotiations, exhibitions, factory inspections. My key industries include economics and trade, politics, business and industry

Xin chào, tôi tên là Tùng trên nền tảng Freelensia. Tôi hiện đang sống tại Hà Nội, và là phiên dịch viên cho các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, và tiếng Việt. Tôi có hơn 2 năm kinh nghiệm phiên dịch. Tôi có thể dịch các loại hình phiên dịch sau: dịch hội thảo, chào xã giao, họp business, thương thảo mua bán và sáp nhập (M&A), triển lãm, thăm nhà máy. Các ngành nghề chính của tôi bao gồm kinh tế thương mại, chính trị, kinh doanh, công nghiệp.

No open listings

No followed people

No reviews