Huỳnh

Huỳnh
Huỳnh
Việt Nam

Biên phiên dịch tiếng Thái tất cả các loại hình từ online, trực tiếp, tiếp nối đến song song (cabin)

Interpreter
26
Female
Vietnamese, Thai
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Police, Court, Medical, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Đại học
Kỹ thuật, giáo dục, thương mại, tâm linh, truyền thông, thẩm mỹ, y tế...
Thái Lan học
6.0
1.0

No open listings

No followed people

No reviews