Kiều Anh

Kiều Anh
Kiều Anh
Ninh Bình

Hoàn thành công việc trước thời hạn là mục tiêu của mình.

Interpreter
2000
22
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, Exhibition visit, General business meeting, High-level business meeting, Consecutive-interpretation seminar
Level 5
Advanced
2.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews