Professional Interpreter with over 07 Years of Experiences

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินที่เหตุการณ์ (USD): 70
รายชื่อภาษา: ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ต่อรอง M&A
การสอบสวนของตำรวจ
ศาลไต่สวน
ไปพบแพทย์
เยี่ยมชมมารยาท
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: Bachelor's Degree
ประสบการณ์การทำงาน: Full time Interpreter and Freelance Interpreter
รายชื่อของงานแปลในอดีตที่ผ่านมา: ■Exhibition Interpreter: Asian Environmental Forum 2011 ■Exhibition Interpreter: Broadcast Media Tech Exhibition 2012 ■Conference Interpreter: Dai Phat Company Limited 2013 ■Assistant Interpreter: NKH Viet Nam Trade and Service Co,. Ltd. 2014 ■Exhibition Interpreter: International Higher Education Day in Vietnam 2016 ■Conference Interpreter: Emperald Corporation (in Malaysia) 12/2016 ■Assistant Interpreter: Global Future Career - ATS 2/2017 ■Business Matching Interpreter: Expertrans 3/2017 ■Conference Interpreter: Mondular Block Container JSC (in Lao PDR) 4/2017 ■Exhibition Interpreter: Vietnam Manufacturing Expo 4/201
ความเชี่ยวชาญ: Business & Economics, Trading, Contracts, Legal Documents, Construction, Real Estate,
อายุล่าม: 27
เพศล่าม: ผู้หญิง
สัญชาติของล่าม: เวียดนาม
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 07
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 0.0
งานอดิเรก: Flowers, Travel
วิดีโอ: https://youtu.be/ch5ZUbhKgak

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.