EN-VN Tour Guide/Booth Attendance/Business Meeting One Day

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินที่เหตุการณ์ (USD): 110
รายชื่อภาษา: ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ต่อรอง M&A
การสอบสวนของตำรวจ
ศาลไต่สวน
ไปพบแพทย์
เยี่ยมชมมารยาท
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: National Economics University
ประสบการณ์การทำงาน: Audit Intern
ความเชี่ยวชาญ: Audit and Finance
อายุล่าม: 22
เพศล่าม: ผู้ชาย
สัญชาติของล่าม: เวียดนาม
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 1
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 0.0

To be updated!

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.