Dang Luu

ค่าธรรมเนียมการจัดกิจกรรม (USD): 100
รายชื่อภาษา: ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ตำรวจ
ศาล
ทางการแพทย์
ต่อรอง M&A
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: 日本の京都精華大学
ประสบการณ์การทำงาน: 15年間 ホーチミンの日本企業で働きながら各商談会・交流会等で通訳をしています。
รายชื่อของงานแปลในอดีตที่ผ่านมา: ・ジェトロ主催イベント:裾野産業展示会、ホーチミン対日投資セミナー、METALEX VIETNAM 2016,2017 東京都パビリオン、ベトナムサービス産業海外ミッションにかかる商談会・交流会、ベトナムと日本の企業のビジネスマッチング、 ・VCCI-HCM主催イベント:ベトナムと日本の企業のビジネスマッチング
ความเชี่ยวชาญ: 縫製、アパレル検品・修正、物流関係、IT、食品、農業、裾野産業
อายุล่าม: 42
เพศล่าม: ผู้หญิง
สัญชาติของล่าม: เวียดนาม
ระดับ JLPT ของล่าม: N1/1kyu
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 15
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 6.0
งานอดิเรก: 本を読む

はじめまして、私は日本語⇔ベトナム語通訳のLuuと申します。42才です。

現在日本企業で働きながら商談会・交流会等で通訳をしています。

私は1997年6月にホーチミンから静岡県にある国際ことば学院の日本語学校へ留学しに行き、1999年4月に京都精華大学人文学部に入学しました。2003年4月に大学を卒業した後にベトナムのホーチミンに戻ってきました。

ホーチミンに帰ってきてからずっと日本企業で働いています。2年間木内縫製工場で、7年間桑原というアパレル検品・修正会社で、今は6年間ぐらいIT企業で働きながら各商談会・交流会等で通訳をしています。

私は明るい性格で人とのコミュニケーションが好きです。以前縫製工場とアパレル検品・修正会社に努めた時、毎日よく日本人の上司と日本人のお客様と連絡したり、社長に通訳したりしてとても面白くて幸せと感じました。

しかし、子供ができて少し時間的には厳しくない仕事を転職しようと思い、今のIT会社に入社しました。今の会社は自分が希望している厳しくない時間にぴったりですが、仕事は70%ぐらい業務の資料を翻訳するので、少しつまらないと感じています。そして、友達の紹介で6年前からジェトロ主催イベント・VCCI-HCM主催イベントの商談会・交流会、市場視察、メーカー・工場の視察と商談等を参加し始めました。今までアパレル、物流、食品、農業、IT、裾野産業等様々なイベントを参加していますので、幅広い分野で通訳・翻訳できる自信があります。

通訳というのは単なる直訳だけではなく、両国の文化的価値観の食い違いもありますので、異文化のことも考慮して話者の伝えたいことを明確で誠実に通訳することが大切だと思います。また、通訳者は文化の仲介者だと思いますので、場面に応じて柔軟に対応する必要があります。

私は、6年間日本で勉強しているのと15年間ぐらい翻訳・通訳の仕事をしているので、その違いはよく理解して架け橋としてお互いにわかるように説明し、どのようにすれば共によく仕事ができるのか常に心掛けています。

また、今まで身に付けられていた通訳、翻訳の経験、ノウハウ等を活かして貴社の展示会・商談会が成功できるように努力していきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.