EN-VI Tour Guide in Hanoi (half-day rate)

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินที่เหตุการณ์ (USD): 15
รายชื่อภาษา: ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ต่อรอง M&A
การสอบสวนของตำรวจ
ศาลไต่สวน
ไปพบแพทย์
เยี่ยมชมมารยาท
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: Graduated from International School, Vietnam National University
ประสบการณ์การทำงาน: 1
รายชื่อของงานแปลในอดีตที่ผ่านมา: Translating for "ToMo - Learn somethings new" page Free translating
ความเชี่ยวชาญ: International Business - Marketing
อายุล่าม: 23
เพศล่าม: ผู้หญิง
สัญชาติของล่าม: เวียดนาม
คะแนน IELTS ของล่าม: 5.5
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 0
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 0.0
งานอดิเรก: baking, traveling, watching movies

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.