EN - VI banking and finance interpreter in HCMC

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินที่เหตุการณ์ (USD): 150
รายชื่อภาษา: ภาษาเวียดนาม
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ต่อรอง M&A
การสอบสวนของตำรวจ
ศาลไต่สวน
ไปพบแพทย์
เยี่ยมชมมารยาท
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: English linguistic, foreign trade BA
ประสบการณ์การทำงาน: 20 years in banking management
รายชื่อของงานแปลในอดีตที่ผ่านมา: main interpreter, translator for Board of Directors, Board of Management for 20 years at banks in Vietnam and overseas interpreter for MBA classes for 5 years
ความเชี่ยวชาญ: banking and financial sectors
อายุล่าม: 40
เพศล่าม: ผู้ชาย
สัญชาติของล่าม: เวียดนาม
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 20 years
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 0.0
งานอดิเรก: reading and traveling

Public discussion (1)

Img 6821a

Vo Khac Trung

5 months ago

I am pleased to support all translations and interpretations for banks and financial institutions in Vietnam with high effectiveness.

You must log in to send a new comment.