Thảo

Thảo
Thảo
1/9 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Có Topik 5

Đã từng đi dịch cho tiệm chụp hình cưới, dịch họp giữa 2 công ty, dịch hội thảo

Có kinh nghiệm phiên dịch trong công ty Hàn Quốc 1 năm

Interpreter
35
Female
Vietnamese, Korean
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting, Real-time (1 of 2 persons)
Học tiếng Hàn tại Hàn Quốc 1 năm 3 tháng / 한국에서 1년 3개월 동안 한국어 배웠음
Thông dịch công ty 1 năm, dịch tự do, dạy tiếng Hàn / 한국 회사에 통역 직원, 한국어 가르침, 한국어 프리랜서로 통역함

Nhân viên phiên dịch tại công ty Hàn Quốc

Dịch Freelancer cho tiệm chụp hình cưới, cuộc họp giữa 2 công ty, dịch hội thảo

- 한국 회사에 통역 직원

- 웨딩 사진 찍는 가게, 2 회사 미팅, 전시회에서 프리랜서 통역

Khoa học máy tính/ 컴퓨터 학과
Level 5
2.0
3.0

No open listings

No followed people

No reviews