Vy

Vy
Vy

您好,我是Freelensia的Vy Nguyen。 我目前在岘港生活,是中文和越南语的翻译员。 我会说一点英语。我可以做导游翻译。


Hello, my name is Vy Nguyen on the interpreter platform. I'm currently liveing in Danang, and I am a translator for Chinese and Vietnamese languages. I can speak a bit of English. I can conduct interpretation for tour guide.


Xin chào, tôi tên là Vy Nguyễn. Tôi hiện đang sống tại Đà Nẵng, là biên phiên dịch cho các ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Việt. Tôi có thể sử dụng được một chút ngôn ngữ tiếng Anh. Tôi có thể dịch loại hình phiên dịch Hướng dẫn viên du lịch.

Interpreter
21
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide
Biên phiên dịch
Level 5
Advanced
0.5
0.0

No open listings

No followed people

No reviews