Linh

Linh
Linh

1 件の公開投稿

フォロー中の人はいません

2 レビュー (100% 高評価, 2/2)

I truly appreciate the valuable assistance that you provided me to help me prepare for my translation job.

Ha さんから以下の件でレビューいただきました English - Japanese Simultaneous interpretation (half day) 5年前.

Cám ơn Quý Công ty đã tin dùng dịch vụ của tôi lần thứ 2. Quý Công ty đã cung cấp tài liệu rất đầy đủ và hỗ trợ tôi hoàn thành công việc mình. Hy vọng có dịp hợp tác với Quý Công ty vào dịp tới.

Danny さんから以下の件でレビューいただきました Phiên dịch cabin nửa ngày Nhật Việt (một người dịch hết) 5年前.