Tiên

Tiên
Tiên
577/47/27 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hiện tại đang là sinh viên năm 3

通訳者
20
女性
英語, ベトナム語
観光ガイド, PG, ブースのアテンド
đang là sinh viên năm 3
làm phục vụ, gia sư, và đang làm trợ giảng tiếng anh

chưa có

Biên-phiên dịch
0.0
0.0

公開された投稿はありません

フォロー中の人はいません

レビューがありません