Phiên Dịch Cabin (1 ngày - 1 người) - Long Trần

이벤트 요금 (달러): 500
공고 언어: 베트남어
통역 언어:
영어
베트남어
일본어
중국어
한국어
태국어
인도네시아어
스페인어
러시아어
불어
브라질 포르투갈어
아랍어
힌디어
기타
통역 종류:
여행 가이드
PG
부스 수행
전시회 방문
공장 방문
호위
일반 비즈니스 미팅
고급 비즈니스 미팅
경찰
법윈
건강
M&A협상
순차통역 세미나
MC
동시 (2명중1명)
동시 (1명혼자통역)
동시통역 보조자
참석:
현장 통역
원격 통역
학습 경험: Cử Nhân Ngoại Ngữ
직장 경험: Interpreter for NGOs, Cabin Interpreter, Seminar Interpreter, Project Interpreter
과거 통역 직업 리스트: ■Tuần Lễ Công Nghệ TechFest 2017 ■Hội Thảo Ngành Cà Phê Việt Nam 2017
준문영역: IT, Công Nghệ, Nông Nghiệp, Giáo Dục, Y Tế
통역사 연령: 25
통역사 성별: 남자
통역사 국적: 베트남
통역 경험 수년: 3
통역 언어가 사용되는 외국에서 사는 수년: 0.0
비디오: https://youtu.be/F1TM0SNUNpI

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 6-8 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm.

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.