Tìm 1 phiên dịch Tiếng Anh, 1 phiên dịch Tiếng Nhật

About this user

Client
My company
Japan

About this listing

Vietnamese
English, Japanese
General business meeting, M&A negotiation
On-site interpretation
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán hàng hóa thực phẩm
15
Apr 18, 2018
13:30
Apr 20, 2018
17:00
1000
I don't know
Hóa đơn VAT

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.