Phiên dịch dự án tiếng Nhật プロジェクトの通訳

About this user

Interpreter
31
Female
Vietnamese, Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Real-time (1 of 2 persons)
Okayama University
1.5 years

Lĩnh vực từng phiên dịch: IT, hải sản, thăm nhà máy, đàm phán, họp của sở ngoại vụ Đà Nẵng, y tế

Từng cộng tác với JICA, UBND Hội An, Công ty FIS, công ty Raymond Đà nẵng, phòng xúc tiến đầu tư Huế, phòng xúc tiến du lịch Đà Nẵng

đàm phán, họp, tour guide
N1/1kyu
500
2.0
10.0

About this listing

180
Japanese
Vietnamese , Japanese
High-level business meeting
On-site interpretation

Mình có kinh nghiệm học tập làm việc ở Nhật 10 năm, kinh nghiệm dịch 4 năm. Mình đã có N1. Nhận phiên dịch dự án từ 5-30 ngày.

日本での勉強・仕事経験は10年間。通訳経験4年間。日本語能力試験N1を持っている。5日から30日のプロジェクトなど、短期の仕事を対応できます。

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.