Han

Han
Han
32 trường sơn Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ trung

Interpreter
2004
18
Fêmea
Vietnamita, Chinês
Visita exposição, Seminário consecutivo-interpretação
Nível 5
Intermediário
0.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews