Rock the Interpreter between Chinese and English

ค่าธรรมเนียมการจัดกิจกรรม (USD): 400
รายชื่อภาษา: ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ตำรวจ
ศาล
ทางการแพทย์
ต่อรอง M&A
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: SISI in Shanghai
ประสบการณ์การทำงาน: rich
รายชื่อของงานแปลในอดีตที่ผ่านมา: numerous
ความเชี่ยวชาญ: tech, medical, business, etc.
อายุล่าม: 46
เพศล่าม: ผู้ชาย
สัญชาติของล่าม: จีน
คะแนน IELTS ของล่าม: 8.0
ระดับ HSK ของล่าม (เขียน): ระดับ 6
ระดับ HSK ของล่าม (พูด): ระดับสูง
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 20
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 5.0
งานอดิเรก: Taiji

译跨东西翻越古今 同传交传游刃英汉

Simultaneous and Consecutive interpretation between Chinese and English

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.