EN-VI booth attendance interpreter in Ho Chi Minh City

ค่าธรรมเนียมการจัดกิจกรรม (USD): 30
รายชื่อภาษา: ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ตำรวจ
ศาล
ทางการแพทย์
ต่อรอง M&A
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: English Language major at HCMC University of Education
ประสบการณ์การทำงาน: Translation - Interpretation Intern of the Institute of International Education at HCMC University of Economics and Finance.
อายุล่าม: 21
เพศล่าม: ผู้หญิง
สัญชาติของล่าม: เวียดนาม
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 0
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 0.0

Strong expertise in tourism, journalism, education, society, business especially related to human resources.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.