Chinese English Interpreter

About this user

ล่าม
31
ผู้ชาย
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
มัคคุเทศก์, เยี่ยมชมนิทรรศการ, พ่ีเลี้ยง, การประชุมทางธุรกิจทั่วไป, ตำรวจ, สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า, แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
Sports, IT, Gaming, internet
7.5
6.0
1.0

About this listing

300
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
มัคคุเทศก์, เยี่ยมชมนิทรรศการ, พ่ีเลี้ยง, การประชุมทางธุรกิจทั่วไป, สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า, ผู้ช่วยแบบ Real-time
การแปลในสถานที่, การแปลระยะไกล

Chinese (Mandarin and dialects) English Interpreter

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.