Cathy

Cathy
Cathy
Edinburgh EH14 4AS

母语汉语,普通话二级甲等。英语流利,接近母语水平。

Chinese native speaker, fluent English.

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá