Dieudonne

Dieudonne
Dieudonne
Nairobi, Kenya

I am a professional English- French Conference Interpreter and Translator

Phiên Dịch Viên
40
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Hội thảo dịch cắt đoạn
B.A/M.A in Interpreting
15
Court
570
570
15.0
4.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá