Business Meeting Interpretation

Về bài đăng này

100
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Họp cấp cao, Đàm phán, M&A
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.