English - Japanese interpretation

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
22
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch
Waseda University
865
1.0
1.0

Về bài đăng này

300
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.