Nina

Nina
Nina
20150, Thailand

I enjoy being an interpreter and believe that its very challenging field of work. It gives me great joy to be able to bridge the gap between two cultures and two languages.

Phiên Dịch Viên
33
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Thái
Y tế, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
1 month
7years

OPI-over the phone interpreter

N1/1kyu
Cấp 6
2.0
0.0

1 Mở bài đăng

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá