Oriole

Oriole
Oriole
84321

Thông dịch Hàn - Anh - Việt (Korean - English - Vietnamese Interpreter)


Korean – English – Vietnamese interpreter (export conference B2B meeting, exhibition, market research, travel guide…)

Korean – English – Vietnamese translater (contract, videos, education-materials…)

Korean tutor

Vietnamese tutor


한-베-영 전문 통역사 (수출 상담회, 전시회, 시장 조사, 여행 가이드….)

한-베-영 전문 번역사 (계약서, 동영상, 교육 자료, …)

한국어 과외

베트남어 과외

Phiên Dịch Viên
27
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tháp tùng, Họp thông thường, Hội thảo dịch cắt đoạn, MC
Cấp 5
5.0
0.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá