phiên dịch Nhật - Việt nửa ngày

사용자 정보를 자세히 보기

통역사
24
여자
영어, 베트남어, 일본어
여행 가이드, 전시회 방문, 공장 방문, 일반 비즈니스 미팅, 동시 (2명 중 1명), 동시 (1명 혼자 통역)
Trình độ đại học
kinh nghiệm 2 năm trợ lý, phiên dịch cuộc họp , nhà xưởng

- Phiên dịch cuộc họp

- Phiên dịch nhà xưởng

- Phiên dịch triễn lãm

Dịch phiên dịch cho thiết kế giầy, triển lãm máy móc, vật tư..
N2/2kyu
650
2.0
3.0

공고를 자세히 보기

70
베트남어
영어, 베트남어, 일본어
여행 가이드, 부스 수행, 전시회 방문
현장 통역

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.