Phiên Dịch Cabin (1 ngày - 1 người) - Long Trần

Event fee (USD): 500
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
Police
Court
Medical
M&A negotiation
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: Cử Nhân Ngoại Ngữ
Work experience: Interpreter for NGOs, Cabin Interpreter, Seminar Interpreter, Project Interpreter
List of past interpretation jobs: ■Tuần Lễ Công Nghệ TechFest 2017 ■Hội Thảo Ngành Cà Phê Việt Nam 2017
Specialized industries: IT, Công Nghệ, Nông Nghiệp, Giáo Dục, Y Tế
Interpreter age: 25
Interpreter gender: Male
Interpreter nationality: Vietnamese
Years of interpretation experience: 3
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 0.0
Videos: https://youtu.be/F1TM0SNUNpI

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 6-8 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.