Phiên Dịch Cabin (1 ngày - 1 người) - Long Trần

Event fee (USD): 500
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Consecutive-interpretation seminar
MC
Cabin (1 of 2 persons)
Cabin (1 person covers all)
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: Cử Nhân Ngoại Ngữ
Work experience: Interpreter for NGOs, Cabin Interpreter, Seminar Interpreter, Project Interpreter
List of past interpretation jobs: ■Tuần Lễ Công Nghệ TechFest 2017 ■Hội Thảo Ngành Cà Phê Việt Nam 2017
Specialized industries: IT, Công Nghệ, Nông Nghiệp, Giáo Dục, Y Tế
Interpreter age: 25
Interpreter gender: Male
Interpreter nationality: Vietnamese
Years of interpretation experience: 3
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 0.0

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 6-8 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm.

https://www.youtube.com/watch?v=G57ULEcPVZE&feature=youtu.be

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.