Phiên dịch Họp cấp cao Trung - Việt tại TP.HCM (nguyên ngày)

About this user

Interpreter
30
Female
Vietnamese, Chinese
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, Consecutive-interpretation seminar
8 năm học tiếng trung tại trường mạch kiếm hùng
4 năm làm phiên dịch, nghiệp vụ công ty trung quốc, đài loan

Phiên dịch xưởng, văn bản, họp

tiếng trung
2.0
3.0

About this listing

300
Vietnamese
Vietnamese , Chinese
High-level business meeting
On-site interpretation, Remote interpretation

Dịch bất cứ về vấn đề ký hợp đồng hay thuê ,mua bán

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.