案件投稿のサンプル(企業用)

รายชื่อภาษา: ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ตำรวจ
ศาล
ทางการแพทย์
ต่อรอง M&A
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ผู้บริหารฝ่ายคุณ: 一番偉い日本側の発表者はJICAの専門家です。
ผู้บริหาฝ่ายพาร์ทเนอร์: 一番偉いベトナム側の発表者は商工省の局長です。
งานของอีเวนท์ : 貿易
จำนวนคนเข้าร่วม: 200-300名を想定
วันที่เริ่มอีเว้นท์: Apr 7, 2017
วันที่จบอีเว้นท์: Apr 7, 2017
งบประมาณรวมของอีเว้นท์ (USD): 200
ล่ามสามารถแลกเปลี่ยนนามบัตรกับกิจการที่เกี่ยวข้องหรือไม่?: ใช่
ความต้องการพิเศษ (การส่งรับ รถเช่า อุปกรณ์ ใบกำกับภาษีอื่น ๆ ): お支払いはイベント終了した後の14営業日となります。また、普通のサインで結構です。VATインボイスは要りません。

「この投稿は、案件投稿のサンプルです。

企業様は、通訳が必要となるミーティング、セミナーなどについてこの投稿を通して公開することができます。

下記の項目にて、ご記入お願いいたします。

【通訳言語】

日本語で投稿を記載されている場合、「日本語」をご選択ください。

【通訳言語】

当イベントで通訳が必要となる言語です。例えば、「日本語、ベトナム語」、「日本語、ベトナム語、英語」などが選択できます。

【通訳種類】

・当イベントでは、どの通訳業務が求められるか、選択する項目です。

ご注意:複数の業務を選択する場合、詳細を『Detailed Description』にてご記入ください。

【プレゼンス】

・当イベントは、通訳者が現地で通訳しなければなりませんか。それともビデオ会議ででも対応できますか。それとも両方が可能ですか。適切にご選択ください。

【企業側の代表者】

もっとも偉い方の機関名・役職です。例えば、日本親会社の会長・社長、日本政府の大臣など。これによって、通訳レベルが違ってきますので、通訳者にとって非常に参考となります。

【相手側の代表者】

上記と同様で、現地側の代表者は、○○局の局長などとご記入ください。

【案件の業界】

通訳者が事前に準備すべき業界のご指定となります。

【参加者の総人数】

依頼されているミーティング・セミナーの中、最も人数が多いケースについてご記入ください。これによって、通訳の種類や金額が違ってくる可能性があります。

【案件の開始日・時間及び終了日・時間】

【案件の総予算】

こちらは案件全体の通訳の予算です。一日のレートではありません。ご指定いただく場合、公開レートがそれ以上である通訳者は応募しなく、御社の検討時間が節約できます。

【名刺交換のポリシー】と【特別なニーズ】

適切にご記入ください。

【場所】

:想定される場所の住所(英文)をご記入ください。ご記入の後、「Tab」をクリックすれば、地図は自動的に更新されます。住所が認識されない場合は、エラーメッセージが表示されますので、今一度ご入力ください。また、地図上のポインターを当操作でドラッグすることもできます。

住所の事例:Lotte Legend Hotel, Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City

写真:通訳者にとって参考となる写真(例えば、過去の同じイベントなど)があれば添付してください。

ご注意:投稿には企業様の連絡先を記載しないでください。投稿に関心を持っている通訳者がいれば、Freelensiaのチャットで連絡してきます。その際、通訳者とやり取りした後、通訳者が指定する自分の投稿にてご発注ください。通訳者がご発注を承諾した後、連絡先を交換することができます。

ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

以降は、実際のDetailed Description項目に記入される内容のサンプルです。」

こんにちは、杉友と申します。

当社はコンサルティング会社です。

4月7日の午前(8:00~12:00以内)に、日越貿易促進セミナーを開催する予定です。そこで、逐次通訳の通訳者を探しています。条件としてはN1取得、かつ貿易に関する知識がある方です。また、今回の予算は厳しく、半日で200ドルしかオファーできません。

イベントは毎年開催されており、過去のイベントの分に気は添付写真をご参照ください。

興味のある方々がいれば、「オファー」のボタンを押して、ご連絡ください。

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.