Interpreter + Sales Manager Required

Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Ngành nghề của sự kiện: Immigration
Ngày bắt đầu sự kiện: Tháng mười một 5, 2017
Giờ bắt đầu sự kiện: 9am
Ngày kết thúc sự kiện: Tháng mười một 7, 2017
Thời gian kết thúc sự kiện: 7pm
Tổng ngân sách cho sự kiện (USD): 200

Hi. We are looking for an interpreter for an event. There is a 3 days Immigration Event in Shanghai. We are an Immigration Company based in New Zealand. We are looking to attend the event to sign up with Chinese Agents for cooperation.

We are not only looking for an interpreter but a sales driven person who can initiate engaging conversations with Chinese Agents, and convince them to sign agreements with our company.


You must have experience in public speaking, negotiations attending similar events etc.


你好。 我们正在寻找一个事件的翻译。 上海有3天的移民活动。 我们是位于新西兰的移民公司。 我们正在出席这次活动,与中国代理商签订合作协议。


我们不仅寻找一位口译员,而且还是一名销售人员,可以与中国代理商进行交流,并说服他们与本公司签订协议。

你必须有公开演讲的经验,参加类似活动的谈判等。


------------------------------------------------

To interpreters:


Please note that we will only review candidates who have listings on Freelensia platform. Please do not share contact information with us until we have reserved you via the platform.


Interpreters who have not created listings, please contact Freelensia at support@freelensia.com for further assistance.


Please check Freelensia's interpretation calendar here: https://goo.gl/jbM3cs


Thank you

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.