Tour guide and Translator Thai - Viet

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
25
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Thái
Hướng dẫn viên du lịch
Graduated from Rajabhat UbonRatchathani University and Persuing Master Degree at NIDA, BangKok
I have been staying in Thailand since 2012
Tourism
6.0
6.0

Về bài đăng này

60
Tiếng Anh
Tiếng Việt, Tiếng Thái
Hướng dẫn viên du lịch
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.