Long

Long
Long
Vietnam

My name is Long Tran and my profession is an English-Vietnamese Interpreter. I have over 4 years of intensive experience in working as an interpreter/translator at international NGOs based in Vietnam whose work focus on Medicine, Humanity and Advocacy. I since then have spent another 3 years of working as a freelance Interpreter for national and international businesses, seminars/conferences. With my accumulating, I'm confident with my agile Interpreting ability to ensure your work here is misunderstanding-free and efficient.


I am familiar with terminology and expertise of: Advocacy, Fund Raising, General Medicine, STDs/STIs, Agriculture, IT and Technology.


------------


Tôi là Long Trần, phiên dịch viên Anh-Việt tại Việt Nam. Với hơn 2 năm kinh nghiệm làm phiên dịch viên dự án tại các tổ chức phi chính phủ về y tế công cộng và nhân quyền, và hơn 1 năm kinh nghiệm làm phiên dịch viên tư do tại các hội thảo lớn nhỏ tại Việt Nam, tôi tự tin hỗ trợ quý khách hàng xoá bỏ hàng rào ngôn ngữ và thành công khi làm việc tại Việt Nam.


Những chuyên ngành dịch thuật tôi có thể đảm bảo tính chính xác cao nhất: Gây quỹ, vận động chính sách, nông nghiệp, sức khoẻ, dinh dưỡng, y tế đại cương, STD, STIs, HIV & công nghệ.

口译员
26
男性
英语, 越南语, 法语
参观展会, 参观工厂, 护航舰, 一般商务会议, 高级商务会议, 并购谈判, 医生, 交替传译研讨会, MC, 同声传译(2人之1), 同声传译 (1人全包)
Interpreter Training at Journalism Center of Hochiminh City
IT, Technology, Agriculture, General Medicine, Beverage, Education
4.0
1.0

7 公开的信息

7个关注者

没有评论