Phiên dịch hiện trường Trung - Việt 1 ngày

About this user

Interpreter
1992
30
Female
Vietnamese, Chinese
Factory visit
Trên 1 năm

- Công Ty TNHH Chu Hoa

楚华股份有限公司 翻译,管理现场

Phiên dịch, quản lý hiện trường

- Công Ty TNHH soletech

Soletech 股份有限公司 翻译兼副理的助理,管理生产。

Phiên dịch kiêm trợ lý phó giám đốc, quản lý sản xuất .

Thủy sản,đế giày.
Level 4
Advanced
1.0
5.0

About this listing

100
Vietnamese
Vietnamese , Chinese
Factory visit, Courtesy visit, Real-time assistant
On-site interpretation, Remote interpretation

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.